კონცეფცია 

პროექტის  შემადგენლობის  შედგენისას ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა შერჩეული იქნეს აუცილებელი და ძირითადი დოკუმენტები.  ზოგიერთ შემთხვევაში (მაგალითად, შენობის გაქირავებამდე  შესაძლებელია ანალიზის ჩატარება)   საკმარისია გეგმის  დაგეგმარების   გადაწყვეტილება დიზაინ პროეკტში, რაც შესაძლებლობას მისცემს  შეაფასოს შენობათა პოტენციური შესაძლებლობები მთლიანად და დროულად,  მინიმალური ხარჯებით,  მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება.

 

იმ შემთხვევებში, როდესაც შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის პროექტის კომპლექსური განვითარებაა საჭირო, რომელიც მოიცავს საინჟინრო ქსელების მზიდი კონსტრუქციების შეცვლას, ცალკე განყოფილებად დამუშავება შეუძლებელია.  აუცილებელია, რომ დიზაინ-პროექტი შემუშავდეს ზოგადი გენერალური პროექტირების ჩარჩოებში.